REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYKA ROZSADY

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego fabrykarozsady.pl, a także świadczenia usług drogą elektroniczną.

Właścicielem sklepu fabrykarozsady.pl jest do Zofia Kujawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, adres: ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914, REGON: 366146349.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@fabrykarozsady.pl lub dzwoniąc pod numer +48 789 345 407.

§ 1 Definicje

1) Dostawca – profesjonalny podmiot, któremu Sprzedający zleci dostarczenie zamówionych produktów do Klienta,

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, i z którą może być zawarta umowa sprzedaży lub na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną,

3) Konsument – na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Konsumenta rozumie się (a) osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierającą umowę sprzedaży, lub (b) osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

4) Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta rejestracji,

5) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są produkty wybrane przez Klienta, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: rodzaju i liczby produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.,

6) Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, polegająca na cyklicznym przesyłaniu informacji dotyczących uprawy warzyw, ziół i owoców, a także informacji handlowych dotyczących marki Fabryka Rozsady,

7) Powiadomienie o dostępności produktu – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, umożliwiająca automatyczne otrzymanie informacji o ponownej dostępności wybranego produktu,

8) Regulamin – niniejszy Regulamin,

9) Sklep Internetowy – punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedającego, w domenie internetowej fabrykarozsady.pl,

10) Sprzedający – Zofia Kujawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, adres: ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://dev.fabrykarozsady.pl prowadzi Zofia Kujawa, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, adres: ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914, REGON: 366146349, adres poczty elektronicznej: biuro@fabrykarozsady.pl, numer telefonu: + 48 789 345 407.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i witryny fabrykarozsady.pl jest Sprzedający. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Informacje zamieszczone przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając produkty i dodając je do Koszyka, korzystając z przycisku „Dodaj do Koszyka”.
 3. Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedającego, wybierając przycisk „Kupuję i płacę”. Złożone zamówienie stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu i przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

§ 4 Płatności

 1. Ceny produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy lub innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. O tych ewentualnych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 2. Klient może wybrać następującą formę płatności:
  b)przedpłata – karta płatnicza lub przelew bankowy za pośrednictwem operatora płatności internetowych – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od operatora informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.
 3. Jeżeli Klient wybrał formę przedpłaty, powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.
§ 5 Dostawa
 1. Sprzedawca wysyła zakupione Towary na terytorium Polski.
 2. Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia jest zamieszczona w Sklepie Internetowym, a w razie braku innej informacji zamówienia będą realizowane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo produktów w przypadku żywych roślin wysyłka odbywa się wyłącznie w poniedziałki, wtorki i środy.
 4. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru dostawy do paczkomatu lub innego punktu odbioru, adresem dostawy będzie adres paczkomatu lub punktu odbioru wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę, w szczególności stan opakowania. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, rozdarć, wgnieceń, deformacji lub ubytku przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Faktura dotycząca produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży jest przesyłana w formie elektronicznej na adres email Klienta. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa produkty jako przedsiębiorca. W tym celu w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury.
§ 6 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Klient może kierować mailowo na adres kontakt@fabrykarozsady.pl albo pisemnie na adres Sprzedającego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować opis stwierdzonych wad produktu, a w miarę możliwości zawierać również zdjęcia obrazujące wadę.
 2. Nie można reklamować jako wady utraty właściwości produktów związanej z upływem czasu, jeśli wada powstała po upływie terminu przydatności, i utraty właściwości produktów związanej z niewłaściwą pielęgnacją przez Klienta żywych roślin.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Klienta.
 4. Jeżeli zakupione produkty mają wadę, Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od umowy sprzedaży (zwrócić kupione produkty), chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymieni produktu na wolny od wad lub nie usunie tych wad,
  2. Konsument, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, może zamiast opisanego w pkt 1 powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,
  3. Żądać wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady; Sprzedający może jednak odmówić, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Klient składający reklamację jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedającego. W przypadku Konsumenta, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
§ 7 Zwroty
 1. Klient będący Konsumentem, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do żywych roślin, w szczególności rozsady. Rośliny rozwijają się z każdym dniem, co decyduje o tym, że jako produkty mające krótki termin przydatności do użycia nie podlegają prawu odstąpienia od umowy sprzedaży (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku m.in.:
  1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
  3. rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – rzecz nie podlega zwrotowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte,
  4. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:
  1. elektronicznie na adres kontakt@fabrykarozsady.pl,
  2. pisemnie na adres Sprzedającego,
 5. Zwracane produkty należy niezwłocznie odesłać na adres Sprzedającego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Koszty zwrotu ponosi Klient.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.
 7. Sprzedający zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy kupionych produktów do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktów.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia (zwrotu) wybrał inny sposób dostarczenia do niego produktów niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter zwracane produkty nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, Sprzedający poinformuje Konsumenta o kosztach tych zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 8 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące nieodpłatne usługi związane ze Sklepem Internetowym: Konto Klienta, Newsletter, usługa powiadamiania o dostępności. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.
 2. Usługa Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące uprawy warzyw, ziół i owoców, a także informacje handlowe dotyczących marki Fabryka Rozsady. Zapis na newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie fabrykarozsady.pl oraz potwierdzenie zamówienia newslettera poprzez kliknięcie linku w otrzymanej wiadomości e-mail.
 3. Usługa powiadamiania o dostępności polega na przesłaniu przez Sprzedającego na adres email wskazany przez Klienta jednorazowego powiadomienia o tym, że poszukiwany przez Klienta produkt jest już dostępny w Sklepie Internetowym. Usługę zamawia się poprzez odpowiedni formularz umieszczony w Sklepie Internetowym.
 4. W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu, umożliwiającego modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres kontakt@fabrykarozsady.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.
§ 9 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Sprzedający dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to dostęp do sieci Internet, oraz posiadanie urządzenia i korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługę stron internetowych.
 2. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 3. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chronić swoją tożsamość korzystając z sieci Internet.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedającego. Kopiowanie elementów graficznych, w tym zdjęć i opisów tekstowych bez zgody Sprzedającego jest niedozwolone.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami innymi nić przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedający nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianie Regulaminu na adres email znany Sprzedającemu.
Cookies
Polityka cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz zablokować ich stosowanie w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o cookies kliknij na link polityka prywatności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami