Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona sfery prywatności Klientów Fabryki Rozsady, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem, m.in. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających stronę fabrykarozsady.pl i profile marki Fabryka Rozsady w mediach społecznościowych, w szczególności Facebook i Instagram („Kanały cyfrowe”) oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej fabrykarozsady.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Kanałów cyfrowych Fabryki Rozsady jest Zofia Kujawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, adres: ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914, REGON: 366146349 („Administrator”, „my”).

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@fabrykarozsady.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

W przypadku niezalogowanych użytkowników strony fabrykarozsady.pl przetwarzamy numer IP oraz dane z plików cookies. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

Zależnie od tego, z jakich naszych usług korzystasz, możemy przetwarzać:

 • jeśli założysz konto w sklepie: adres e-mail, historia zakupów,
 • jeśli robisz zakupy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wysyłki, adres rozliczeniowy, NIP (jeśli jesteś przedsiębiorcą), numer konta (jeśli zapłacisz przelewem bezpośrednio nam),
 • jeśli zamówisz powiadomienie o produkcie: adres e-mail, informacja o zainteresowaniu produktem,
 • jeśli zamówisz newsletter: imię i adres e-mail.
 • jeśli wyrazisz opinię na temat kupionego produktu: imię, nazwisko, historia zakupów i adres e-mail.

W jaki sposób są zbierane dane i informacje o Użytkownikach?

Zbierane i przetwarzane są te dane, które użytkownik sam poda – zakładając Konto Klienta, zamawiając Powiadomienie o dostępności produktu, zapisując się na Newsletter, robiąc zakupy, kontaktując się z nami mailowo, telefonicznie lub przez Kanały cyfrowe, dodając opinie na temat kupionych produktów.

.

W niektórych przypadkach podczas wizyty na stronie fabrykarozsady.pl automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane logowania, rodzaj używanego urządzenia (desktop/ mobile), lokalizacja, sposób poruszania się po stronie. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia i zapewnienia sprawnej obsługi lub kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niepodanie niektórych informacji uniemożliwi dokonanie zakupu albo może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z wybranych funkcjonalności oferowanych przez Sklep bądź korzystania z usług (Newsletter, powiadomienie o dostępności produktu, dodawanie opinii o produktach). Dane niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności są co do zasady oznaczone jako obowiązkowe.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, lub większej ilości danych niż żądana, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie odbywa się w takim przypadku na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w zakresie i celu:

 1. niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy – dotyczy to zarówno umowy sprzedaży, jak i umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia konkretnych informacji lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, do celów analitycznych, do ulepszania naszych usług dostarczanych za pośrednictwem Kanałów cyfrowych, do utrzymywania kontaktu z użytkownikami i klientami, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu obsługi kanałów pod nazwą Fabryka Rozsady w mediach społecznościowych (Kanały cyfrowe) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do celów marketingowych,
 3. odpowiadającym udzielonej przez Ciebie zgodzie, w tym zgodzie na stosowanie niektórych typów plików cookie i zgodzie wyrażonej podczas zapisu na Newsletter i Powiadomienie o produkcie – w celu dostarczenia i dopasowania treści do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również do celów marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. wynikającym z obowiązków ciążących na nas z mocy prawa, w szczególności w celu prowadzenia rachunkowości, rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie, w szczególności:

 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania,
 • w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do rozwiązania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu prowadzenia działań opartych na Twojej zgodzie albo na naszym uzasadnionym interesie – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Czy dane użytkowników mogą zostać przekazane poza EOG?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w związku z czym dane Użytkowników mogą być przekazywane do USA w celu ich przechowywania na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo – Facebook, Google) lub w celu świadczenia usługi (narzędzie do obsługi Newslettera – Klaviyo). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klaviyo Inc.: https://www.klaviyo.com/privacy/policy

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, wspierającym naszą działalność, np. usługodawcom z zakresu księgowości, usługodawcom dostarczającym nam rozwiązania IT, dostawcom narzędzi informatycznych, w tym np. programów sprzedażowych czy księgowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych osobowych we własnych celach, a dokonywane przez nich przetwarzanie podlega umowom i przepisom chroniącym prawa użytkowników.

Możemy też udostępnić Twoje dane innym administratorom, np. w celu realizacji usług płatniczych i bankowych, kurierskich.

Czy profilujemy dane Użytkowników?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoje prawa i obowiązki czy wolności.

Dane osobowe mogą być jednak profilowane w ramach strony internetowej i technologii śledzących, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu treści kierowanych do danego użytkownika. Informacje te nie są jednak powiązane z danymi osobowymi użytkownika podawanymi np. w formularzach kontaktowych. Profilowanie, o którym mowa, nie powinno mieć żadnego wpływu na Twoją sytuację prawną, a może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do Twoich zainteresowań.

Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Masz prawo do żądania od nas:

 • dostępu do dotyczących Cię danych osobowych,
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących Cię danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej.

Jeśli dane są przetwarzane na innej podstawie niż Twoja zgoda, możesz wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

Zwracamy jednak uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Realizacja uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia w korzystaniu z przysługujących użytkownikom praw szczegółowo określa RODO.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do nas poprzez adres e‑mail: kontakt@fabrykarozsady.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora. W wiadomości należy wskazać zakres swoich żądań. Odpowiedzi udzielimy w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) możesz całkowicie wyłączyć i uniemożliwić zapisywanie przez Serwis na dysku Twojego komputera poprzez ustawienia opcji przeglądarki internetowej.

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookie ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go usuniesz. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas wizyty na stronie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez maksymalnie 24 miesiące.

Przetwarzamy dane użytkowników gromadzone dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te przetwarzamy, aby ulepszać ofertę naszych Kanałów cyfrowych – na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie z tych Kanałów, oraz dostarczać Ci nasze reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądasz w naszych Kanałach cyfrowych) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu z naszego serwisu i o tym, co Cię w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki (w szczególności Facebook, Google Analytics, Hotjar).

Korzystanie z technologii takich jak cookies i przetwarzanie danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych poniżej, jest uzależnione od Twoich ustawień przeglądarki internetowej.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili możesz skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Poniżej znajdziesz informację o różnych celach, dla których używamy cookies.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Twojej zgody i są one domyślnie zapisywane na Twoim urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

W celach analitycznych stosujemy także narzędzie Hotjar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta.

Hotjar to narzędzie pozwalające nam lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania Użytkowników, np. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach Serwisu, które linki klikają, co Użytkownikom się podoba, a co nie itp. Poznanie tych informacji pozwala nam na budowanie i rozwój Serwisu zgodnie z oczekiwaniami jego Użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania informacji o zachowaniu Użytkowników i ich urządzeniach (adres IP – przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie niepozwalającej na identyfikację, rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizacja – tylko państwo, i język wyświetlania strony). Hotjar przechowuje wszystkie te informacje w formie spseudonimizowanego profilu użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkiem: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Ci nasze reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Twoją aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które przeglądasz), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych możesz zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 24 miesięcy.

Jednym z partnerów jest Facebook, dostarczający nam narzędzie Piksel. Dzięki niemu badane są zachowania także poza serwisem Facebook – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach – niezależnie od tego, czy użytkownik strony ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Facebook Piksel: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation#, https://www.facebook.com/policies/cookies.

Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Logi serwera

Korzystanie ze strony fabrykarozsady.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji użytkownika.

Serwisy zewnętrzne

Aby uatrakcyjnić Serwis Administrator wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo stronę, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączone z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube zezwala na bezpośrednie kojarzenie jego wyszukiwania z profilem osobistym Użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. Dalsze informacje dotyczące obsługi danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro

Cookies
Polityka cookies

Nasza platforma internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz zablokować ich stosowanie w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o cookies, przejdź do: Polityka prywatności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Powiadom o dostępności

Podaj swój adres e-mail. Wyślemy Ci powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny.

Gotowe!

Wszystko poszło zgodnie z planem. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie już dostępny.

Ops! Coś poszło nie tak.

Wygląda na to, że już dopisaliśmy Cię do listy oczekujących.